fbpx

Wiążąca informacja stawkowa

Wiążące Interpelacje Stawkowe regulowane są w przepisach art. 42a-42i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług o podatku od towarów i usług. Decyzja w sprawie WIS uzyskiwana jest wyłącznie dla potrzeb ustalenia klasyfikacji towaru według Nomenklatury scalonej (CN) albo według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w zakresie niezbędnym do:

– określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

– stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zatem taka decyzja może potwierdzać tylko określoną klasyfikacje towaru lub usługi, w szczególności na potrzeby określania stawki VAT. Jest to podstawowa różnica w stosunku do interpretacji podatkowej, która może dotyczyć innych kwestii, a nie może dotyczyć problematyki zarezerwowanej dla WIS.

Wiążącą Interpretację Stawkową (podobnie jak interpretację podatkową) wydaje się na wniosek podatnika. Może być też jednak wydana na wniosek zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wniosek (oczywiście oprócz określenia podmiotu, który go składa) powinien zawierać określenie przedmiotu wniosku, w tym:

  • szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,
  • wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa.
  • szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,
  • wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa.

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku. Wniosek jednak, w przeciwieństwie do wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, nie zawiera opisu stanowiska podmiotu go składającego. Organ wydający WIS nie ocenia bowiem stanowiska podatnika.

Przedmiotem wniosku o wydanie WIS może być towar albo usługa, ale także towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Wniosek może zatem dotyczyć także świadczeń złożonych, przykładowo dla potrzeb oceny czy jedną stawką, a jeśli tak to jaką jest opodatkowana np. usługa naprawy, w ramach której dostarczane są części zamienne.  Jeśli wbrew ocenie podatnika świadczenia nie będą stanowić jednego świadczenia złożone organ odmówi wydania decyzji i konieczne będzie złożenie wniosków o WIS odrębnie dla każdego świadczenia.

WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana, w odniesieniu do towarów i/lub usług, co do których została wydana. Dodatkowo jednak, WIS (odmiennie od interpretacji podatkowych) mają pewną rozszerzoną moc wiążącą. Decyzje w sprawie WIS będą bowiem zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS. W przypadku zastosowania się do opublikowanej decyzji przez inny podmiot, niż ten na rzecz którego została wydana, podmiot ten nie będzie mógł ponieść z tego tytułu negatywnych konsekwencji. podatnik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej czy też nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę od ewentualnej zaległości podatkowej. Ponadto, jeżeli zobowiązanie nie zostanie prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem będą miały miejsce po doręczeniu WIS podatnik zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku. Jest to kolejna różnica w stosunku do interpretacji podatkowych. 

Wnioski w sprawie WIS podlegają opłacie 40 zł. W przypadku świadczeń złożonych, stawka ta dotyczy każdej usługi i towaru składających się na świadczenie.

autor

Adam Klimczak

radca prawny

Polecamy również:

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Napisz do nas arrow_right
notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear